Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsbereik

Door een bestelling te plaatsen op de website www.alma-solarshop.nl, geeft de Koper onherroepelijk te kennen akkoord te gaan met de onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden.

ALMA SHOP SA houdt zich het recht voor om haar diensten te wijzigen, met als enige voorwaarde dit op de website te vermelden en de daaruit voortkomende wijzigingen te verwerken in onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden. De Bevestigingsdatum is bepalend voor de AVW die van toepassing zijn op een bestelling. De bevestiging bestaat uit een elektronische handtekening (een "klik") van de Koper.

In alle gevallen wordt de Koper geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd middels het bevestigen van de bestelling.

Artikel 2: Hoofdkantoor

De Verkoper is de onderneming ALMA SHOP SA, gevestigd te 21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg, LUXEMBURG.

Artikel 3: Contract

3.1. De informatie op de website www.alma-solarshop.nl, eigendom van ALMA SHOP SA, dient in geen enkel opzicht te worden beschouwd als een Contract. De informatie die de Koper op de website van ALMA SHOP SA online invoert dient echter wel te worden beschouwd als een Koopbod, waarmee hij deze Algemene Verkoopvoorwaarden accepteert.

3.2. Elke bestelling door de Koper van producten en/of diensten impliceert de uitdrukkelijke acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden en doet afstand van eventuele algemene voorwaarden van de Koper.

Na een bestelling stuurt ALMA SHOP SA de Koper een Orderbevestiging met vermelding van o.a. de prijs van de goederen, de bijbehorende diensten inclusief de daaraan verbonden heffingen en belastingen, eventuele kosten voor het transport van de goederen en het totale bedrag dat de Koper moet betalen. Ook wordt er een geschatte Leveringsdatum vermeld.

3.3. Vanaf dat moment wordt het Contract als afgesloten beschouwd en gearchiveerd op het hoofdkantoor van ALMA SHOP SA, 21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg, LUXEMBURG.

3.4. ALMA SHOP SA beschikt over een beveiligd online betalingssysteem, zodat vertrouwelijke bankgegevens van de Koper niet via de website www.alma-solarshop.nl worden kunnen worden doorgegeven.

3.5  Prijs bij bestelling: de aangekondigde prijs wordt pas als geldig beschouwd wanneer uw bestelling wordt verzonden. Immers, als gevolg van de fluctuatie van de grondstofprijzen sinds 2020, ALMA SHOP behoudt zich het recht voor om te annuleren en / of wijzigen van de prijs per item vóór verzending van de bestelling. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe prijs, is de klant gerechtigd om volledige terugbetaling van de bestelling te vragen in overeenstemming met artikel 16.4. In geen geval kan de klant schadevergoeding of schadeloosstelling van ALMA SHOP vragen voor een eventuele prijswijziging. Alleen het herroepingsrecht kan worden toegepast.

Artikel 4: Bewijs van Aankoop

Zonder van het voorafgaande afbreuk te doen verklaren beide Partijen dat zij accepteren dat de correspondentie per e-mail en de daaraan gerelateerde digitale gegevensopslag als Bewijs worden beschouwd van het Contract dat beide Partijen aan elkaar verbindt.

Overeenkomstig dit Contract wordt de digitale gegevensopslag geacht te worden uitgevoerd onder omstandigheden die in alle redelijkheid als veilig kunnen worden aangemerkt, namelijk door de gegevens systematisch op te slaan in een permanente database die niet gewijzigd kan worden.

Artikel 5: Herroepingsrecht voor consumenten binnen de EU

5.1. Definitie.

Als het Contract is afgesloten op een e-commerce website tussen ALMA SHOP SA en een niet-Professionele Koper die woonachtig is in een EU-land, heeft de Koper het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de Leveringsdatum van het artikel de Verkoper mee te delen dat hij zonder extra kosten en zonder opgave van reden afziet van de aankoop. ALMA SHOP SA verklaart zich te houden aan de wetgeving zoals deze is gepubliceerd door de Europese Unie, mits de Koper per e-mail de Leveringsdatum kan aantonen.

De niet-professionele Koper die woonachtig is in een EU-land, heeft het recht om de Verkoper, als onderdeel van de aankoop van diensten, op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de aankoop zonder boete en zonder vermelding van reden, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na het sluiten van het Contract.

Als het product is geleverd, zijn de kosten van het retourtransport de verantwoordelijkheid van de klant naar het magazijn van ALMA SHOP SA. De Klant is verantwoordelijk voor conditionering, verpakking, transportverzekering. In het geval dat ALMA SHOP SA een beschadiging tijdens het retourtransport betwist, wordt dit vermeld op de transportafleveringsbon. ALMA SHOP SA kan het product op geen enkel moment terugbetalen. De klant is verantwoordelijk voor het claimen van vergoeding voor breuk veroorzaakt tijdens het retourtransport. ALMA SHOP SA is op geen enkele manier verantwoordelijk.

De terugbetaling van het artikel wordt binnen veertien kalenderdagen door ALMA SHOP uitgevoerd. De transportkosten van de eerste levering kunnen niet worden terugbetaald.

5.2. Toepassingsvoorwaarden.

De Koper moet per e-mail kennisgeven van het feit dat hij zijn aankoop op de website www.alma-solarshop.nl wil intrekken. Als de Koper gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht dient hij op eigen kosten en op eigen risico het artikel terug te zenden naar het magazijn van ALMA SHOP SA. De producten moeten vergezeld zijn van de factuur en de originele Leveringsbon. De producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking en in perfecte staat. Indien de originele verpakking op enigerlei wijze is geopend, wordt het apparaat als gebruikt beschouwd. De goederen moeten uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping worden geretourneerd. Indien de producten of hun verpakking beschadigd zijn, zal ALMA SHOP SA de Koper hierover inlichten en vervolgens de goederen terugsturen naar het oorspronkelijke bezorgadres. Als de goederen onbeschadigd en zonder te zijn gebruikt in de oorspronkelijke verpakking zijn geretourneerd, zal ALMA SHOP SA het aankoopbedrag terugstorten op de rekening van de Koper binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst en na aftrek van de oorspronkelijke verzendkosten.

Het Herroepingsrecht wordt niet verleend aan Professionele kopers (met een btw-nummer) of kopers die buiten de Europese Unie woonachtig zijn.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden

6.1. Bezorgadres

De Koper dient bij het plaatsen van zijn bestelling het door hem gewenste bezorgadres op te geven, evenals een telefoonnummer waarop de Bezorger hem kan bereiken. 

De Koper heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: 

- verzending naar een specifiek adres (met uitzondering van postbusnummers)

Als er niemand aanwezig is op het moment van levering dient de Koper opnieuw contact op te nemen met de Bezorger. In sommige (zeldzame) gevallen zullen de goederen alleen worden geleverd als de Koper de hierdoor ontstane aanvullende verzendkosten vergoedt.

6.2. Leveringstermijn

Bij elke bestelling geeft ALMA SHOP SA een leveringstermijn op aan de Koper. De Verkoper verplicht zich tot het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om binnen deze termijn te kunnen leveren. De leveringstermijn is geen harde garantie van de Verkoper. De Koper kan zich derhalve niet beroepen op een late levering om een bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of een schadeclaim in te dienen.
ALMA SHOP SA is verplicht om de Koper te informeren over een eventuele vertraging van de verzending die buiten haar wil is ontstaan. Bij een vertraging van meer dan 30 dagen t.o.v. de oorspronkelijk Leveringsdatum, kan de Koper zijn bestelling annuleren. Geen van beide Partijen hebben in dat geval recht op schadevergoeding. De Koper dient in dat geval binnen 2 dagen na ontvangst van het bericht over de vertraging, de Verkoper per e-mail of per aangetekende brief te informeren. Het betaalde bedrag zal worden teruggestort op de rekening van de Koper.

6.3. Ontvangst van de goederen en hieraan verbonden Risico's

De Verkoper draagt de risico's die verbonden zijn aan het transport, tot aan het door de Koper opgegeven adres. Bij ontvangst van de goederen dient de Koper te controleren of deze in goede staat verkeren (onbeschadigde verpakking bijvoorbeeld). Bij de minste twijfel dient de Koper de goederen onder voorbehoud aan te nemen en dit op de Leveringsbon te vermelden met zijn handtekening. Bij elke levering zit de bijbehorende factuur en de Leveringsbon.

De Koper heeft 48 uur om beschadiging van goederen te signaleren en om de Verkoper het serienummer van het materiaal op te sturen, vergezeld van foto's van de goederen. Zijn verzoek zal alleen door de Verkoper in behandeling worden genomen als de Koper het voorbehoud duidelijk heeft vermeld op de Leveringsbon van de Bezorger. 

Alleen de Koper draagt de risico's die verbonden zijn aan de ontvangst van de goederen. Bij retourzending aan ALMA SHOP SA draagt de Koper de risico's die verbonden zijn aan het transport.

Artikel 7: Servicevoorwaarden

Als onderdeel van de hulpdienst bij installatie zal de monteur contact opnemen met de Koper en een interventiedatum afspreken. Als de Monteur niet in staat is om de interventie uit te voeren op de oorspronkelijk afgesproken datum, zal de Monteur de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en onmiddellijk een nieuwe interventiedatum met hem afspreken. Aan het einde van de interventie zal de Monteur samen met de Koper een akte invullen van de ontvangst van de installatie van fotovoltaïsche apparatuur.

Artikel 8: Betalingen

De Koper betaalt op het moment van bestellen op de door hem gekozen betaalwijze:


- Betaling met bankpas van VISA, EUROCARD of MASTER CARD,

- Betaling door overschrijving.


Als de betaling door de Bank wordt geweigerd, annuleert de Verkoper de bestelling.

Direct na ontvangst van de betaling wordt de bestelling opgeslagen en ontvangt de Koper een Betalingsbevestiging per e-mail.

In geval van betaling door overschrijving worden de goederen pas gereserveerd als de betaling is ontvangen. Als de overschrijving na een periode van 7 kalenderdagen nog niet is ontvangen, wordt de bestelling van de Koper geannuleerd.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht kan ALMA SHOP SA niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van het Contract.
Voor wat betreft de goederen die door Professionele klanten worden gekocht, geldt dat ALMA SHOP SA in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor welke vorm dan ook van indirecte schade, exploitatieverlies, gederfde winst, schade of kosten die de Koper oploopt.

Artikel 10: Bescherming persoonlijke gegevens

Zodra een bezoeker van de website www.alma-solarshop.nl overgaat tot het plaatsen van een bestelling, moet hij zijn identiteit opgeven, evenals een aantal persoonlijke gegevens die onmisbaar zijn voor het uitvoeren van de bestelling.

ALMA SHOP SA kan deze informatie gebruiken voor het verzenden van speciale aanbiedingen, of van commerciële informatie aan haar klanten of bezoekers van haar website die hun e-mailadres hebben opgegeven.

ALMA SHOP SA heeft niet het recht om deze persoonlijke gegevens te verspreiden of door te geven aan andere bedrijven of derden. Overeenkomstig de heersende wetgeving in bepaalde landen, beschikt de Koper te allen tijde over het recht op toegang, wijziging van en bezwaar tegen deze persoonlijke gegevens door een brief te sturen, met een kopie van een identiteitsbewijs, aan:

ALMA SHOP SA

21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg 

LUXEMBURG

Artikel 11: Garantie

Om gebruik te kunnen maken van de garantie dient de Koper in alle gevallen de factuur van zijn bestelling en de bijbehorende Leveringsbon te bewaren.

In de productbeschrijving wordt de garantie van de fabrikant nader bepaald. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.alma-solarshop.nl en kunnen daar worden gedownload. 

Tot 6 maanden na aankoop van het product kan een garantieverlenging worden aangevraagd. Als deze periode is verstreken behoudt ALMA SHOP SA zich het recht voor om een dergelijk verzoek te weigeren.

In geval van schade opgelopen tijdens het oorspronkelijke garantietermijn komt de reparatie of vervanging van het product voor rekening van de fabrikant. ALMA SHOP SA zal de fabrikant in contact brengen met de eindgebruiker.

Artikel 12: Adresgegevens Verkoper

Hoofdkantoor ALMA SHOP SA:

21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg,
LUXEMBURG 

Wij verzoeken u om dit adres niet te gebruiken voor correspondentie met onze Klantenservice!

Om contact op te nemen met de Klantenservice van ALMA SHOP SA:

• Ga naar de homepage van www.alma-solarshop.nl en klik op "Contact"

• Per e-mail: contact@alma-solarshop.com

Let op: Om uw verzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u niet alleen "Klantenservice" te vermelden, maar ook het onderwerp van uw bericht:

• Uitschrijvingen

• Terugbetalingen

• Bewijsstukken

• Verzoek tot informatie

• Bezorgers

Gaarne in uw bericht ook uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en uw bestelnummer vermelden.

Artikel 13: Intellectuele eigendom en productpresentatie

De volledige inhoud van de website www.alma-solarshop.nl is het exclusieve eigendom van ALMA SHOP SA. Iedere vorm van geheel of gedeeltelijk kopiëren is verboden zonder onze schriftelijke toestemming. Tegen elke overtreder kunnen juridische stappen worden genomen wegens inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

De afbeelding en tekst zijn niet contractueel. De afbeelding op de website van ALMA SHOP SA is alleen maar om het door de klant gekochte product te waarderen. De beschrijving op pagina product is slechts een samenvatting en dus niet contractueel. Het bedrijf ALMA SHOP SA is niet verantwoordelijk als de foto niet actueel is of niet is bijgewerkt. ALMA SHOP SA zal echter zijn best doen om dit zo snel mogelijk te realiseren. Alleen de fabrikantgegevens die beschikbaar zijn op de website van de fabrikant bepalen het gebruik van het product dat beschikbaar is op de ALMA SHOP-webshop.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging van deze algemene verkoopvoorwaarden en de gevolgen ervan zal worden onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving en moet worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Luxemburg Stad. Dit zal met name in geval van meerdere verweerders, incidentele vorderingen, interventie of oproeping in vrijwaring noodzakelijk zijn.

Artikel 15: Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 16 : Bestelling met installatie via het WORKEE-netwerk

16.1 Betaling van een bestelling
De Klant moet de totale bestelling, met inbegrip van de installatie, vooraf betalen opdat deze als gevalideerd kan worden beschouwd. Het bestelproces begint na ontvangst van de volledige betaling. Het bedrag van het materiaal wordt gefactureerd door ALMA SHOP SA. Het bedrag van de installatie wordt geblokkeerd op een geblokkeerde rekening. ALMA SHOP SA is de betrouwbare derde partij tussen de Klant en de WORKEE netwerk Installer.

16.2 Verbintenis
ALMA SHOP SA verbindt zich ertoe dat de installatie van de complete kit die via de ALMA SOLAR shop wordt verkocht, wordt gehandhaafd op voorwaarde dat de door de Klant per e-mail/telefoon verstrekte informatie tijdens het pre-installatiebezoek van de installateur van het WORKEE-netwerk juist is.

Indien tijdens het bezoek van de installateur van het WORKEE-netwerk vóór de installatie wordt vastgesteld dat er werkzaamheden nodig zijn om de zonne-energieset te installeren volgens de normen van het grondgebied waar deze zal worden geïnstalleerd, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant en kunnen zij niet door de installateur of ALMA SHOP SA worden gedragen.

ALMA SHOP SA verbindt zich ertoe te zorgen voor de follow-up van de bouwplaats van een afstand, de naleving van de interventie data die door de WORKEE netwerk Installateur, de levering van de administratieve documenten, de installatie factuur van de Installateur. ALMA SHOP SA is in geen geval verantwoordelijk voor de installatie uitgevoerd door de WORKEE netwerk Installer. ALMA SHOP SA treedt alleen op als een bedrijf introducer die de opdrachtgever en de installateur in contact brengt.

Indien de installatie niet is uitgevoerd door de WERKEE-netwerkinstallateur, is elk geschil met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging van deze algemene verkoopvoorwaarden en de gevolgen daarvan onderworpen aan het Luxemburgse recht en zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Luxemburg-Stad indien de installatie niet is uitgevoerd. Deze bevoegdheidsverdeling zal met name worden opgelegd in geval van meervoudige verweerders, incidentele verzoeken, tussenkomst, of beroep in vrijwaring. Indien de installatie niet is uitgevoerd, zijn de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Indien de installatie is uitgevoerd door de netwerkinstallateur van WORKEE, zal elk geschil met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie, uitvoering van de installatie en de gevolgen daarvan onderworpen zijn aan de wetgeving van het land van levering van de kit en aanhangig moeten worden gemaakt bij de bevoegde rechtbanken. ALMA SHOP SA is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen de installateur en de klant. ALMA SHOP kan in het kader van haar relatie tussen de Opdrachtgever en de Installateur als bemiddelaar optreden.

16.3 Prijsgegevens
De installatieprijs is exclusief :

Elke vorm van graven,
Renovatie van de gevel, de structuur van het huis, verandering van dakpannen, waterdicht maken van het dak, energetische verbetering, of eventuele energetische renovatiewerkzaamheden die geen verband houden met de installatie van de zonnekit die via de ALMA SOLAR shop wordt verkocht.
De installatieprijs is inclusief:

De installatie van de complete zonnekit,
De wisselstroomkabel (wisselstroom tussen de omvormer, de wisselstroomkast en het injectiepunt) is beperkt tot 20 m. Buiten deze afstand kan een meerprijs worden gevraagd door de WORKEE-installateur,
De kabelgoten of plastic omhulsels om eventuele zonnekabels en/of AC-kabels naar de installatieplaats van de omvormer, de batterij en het schakelbord te brengen,
Het administratieve gedeelte met de netbeheerder van het land geïnstalleerd in zuivere zelfconsumptie. Geen enkele wederverkoopovereenkomst van welke aard dan ook wordt beheerd door ALMA SHOP SA en/of de installateur die deel uitmaakt van het WORKEE netwerk,
Het certificeringsgedeelte met de controle-instantie van het geïnstalleerde land,
Het verslag van het einde van de werkzaamheden, ondertekend door de installateur en de klant.
De prijs van de installatie wordt bepaald aan de hand van de parameters die in de configurator op de ALMA SOLAR shop zijn ingevuld. Het wordt sterk aangeraden om foto's van het dak, de plaats van installatie van de panelen, accu's, omvormers op te sturen om een maximum aan informatie door te kunnen geven aan de installateur van het WERKEEN netwerk.

16.4 Intrekkingsperiode
Overeenkomstig artikel 5 van deze algemene verkoopvoorwaarden bedraagt de herroepingstermijn 14 dagen na levering van het materiaal.

In het geval van een installatie die binnen de eerste 14 dagen na levering is begonnen, zal de terugbetaling van het installatiebedrag worden bepaald naar rato van het door de installateur verrichte werk. Dit quotum wordt bepaald in verhouding tot de tijd die in uur(s) op de site van de Klant wordt doorgebracht.

Indien de herroepingstermijn van toepassing is in verband met artikel 5, en indien de installatie nog niet begonnen is, besluit de klant de installatiedienst en alleen deze dienst te annuleren, wordt het totale bedrag van de installatie gratis terugbetaald.

Indien de herroepingstermijn van toepassing is in verband met artikel 5, en indien de installatie nog niet begonnen is en de klant beslist om de volledige bestelling te annuleren, met inbegrip van het materiaal en de installatie, wordt het totale bedrag van de installatie gratis terugbetaald. Het bedrag van het materiaal wordt terugbetaald overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Indien de herroepingstermijn van toepassing is in verband met artikel 5, en indien de installatie begonnen is, besluit de klant de installatiedienst en alleen deze dienst te annuleren, het totale bedrag van de installatie naar rato van de door de Installateur ter plaatse bestede tijd in uur(s).

16.5 Installatietijd
In geen geval zal de installatie tijden geschat door ALMA SHOP SA op het moment van de bestelling of na de bestelling contractueel zijn en rechtvaardigen een reden voor annulering of onmiddellijke terugbetaling van het bedrag van de installatie door de opdrachtgever. ALMA SHOP SA verbindt zich ertoe de bestelling in samenwerking met de installateur op te volgen om een zo snel mogelijke leveringstermijn te verkrijgen.

Artikel 17: Onderhoudscontract

17.1. Duur en beëindiging van het onderhoudscontract
Dit contract wordt gesloten voor een periode van één jaar vanaf de ondertekening ervan. Zij wordt stilzwijgend verlengd
Zij wordt stilzwijgend verlengd met perioden van dezelfde duur, tenzij een van de partijen de overeenkomst per e-mail opzegt. In het geval dat het nodig is om
vervanging van het huidige apparaat, in het kader van de productgarantie, kan Alma Solar een offerte opstellen voor deze vervanging, in samenwerking met de
de vervanging, in samenwerking met het WORKEE-netwerk van installateurs.

In geval van vervanging van de omvormer door een nieuw toestel in het kader van het onderhoudscontract, dient de Klant Alma Solar van deze wijziging op de hoogte te brengen. Indien Alma Solar in staat is het nieuwe toestel te onderhouden, blijft het huidige contract van toepassing en wordt in een aanhangsel het type van het nieuwe toestel en de eventuele aanpassing van de prijs volgens het geldende tarief vermeld. Deze wijziging is van toepassing tot de jaarlijkse looptijd van deze overeenkomst. Indien Alma Solar niet in staat is het nieuwe toestel te onderhouden, wordt de overeenkomst beëindigd overeenkomstig artikel 17.1.

17.2 Recht op herroeping
De Klant beschikt over een herroepingstermijn van veertien (14) volle dagen vanaf de aanvaarding van het onderhoudscontract.
onderhoudscontract. De Klant kan dit recht uitoefenen in overeenstemming met artikel 5 van deze voorwaarden.


17.3 Prijzen en betalingsvoorwaarden
De door de Klant aan Alma Solar verschuldigde bedragen voor de krachtens dit contract geleverde diensten, waarvan het bedrag is vermeld op de
contract, waarvan het bedrag is vermeld in het artikel "Onderhoudscontract" in de online winkel. Bij verlenging dient de Klant een nieuwe bestelling te plaatsen en te betalen om het aanbod voor de nieuwe periode te behouden. In geval van nalatigheid van een bestelling en/of niet-betaling na 15 dagen na de verjaardatum, wordt het huidige onderhoudscontract als geannuleerd beschouwd.

17.4 Verplichtingen en verantwoordelijkheden
17.4.1 Verplichtingen van de Klant
De Klant verzekert zich van het bestaan van de conformiteitscertificaten die overeenstemmen met de installaties die de door Alma Solar beheerde apparaten omvatten, door dit contract en bezorgt op verzoek een kopie ervan.
In geval van verhuizing van de Klant, dient de Klant Alma Solar hiervan op de hoogte te brengen. De verhuizing van de Klant leidt tot de beëindiging van het Contract in overeenstemming met artikel 17.1.
De Klant heeft recht op een verklaring en een omschrijving van de te ondernemen acties om een storing in zijn UPS op te lossen.

17.4.2 Verplichtingen van Alma Solar
Alma Solar verklaart dat zij een verzekeringspolis heeft afgesloten ter dekking van haar burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van haar werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst.
activiteiten in het kader van deze overeenkomst. Alma Solar zal de omvormers uitsluitend op afstand bewaken. In het kader van dit contract wordt niet fysiek ingegrepen.
Alma zal de software van de omvormers en/of de batterijen bijwerken wanneer de supersivion tools van de fabrikant dit toelaten. In geen geval kan de Klant Alma Solar verwijten dat het onmogelijk is om een omvormer te updaten wegens gebrek aan toegang tot het platform van de fabrikant. Alleen de respectieve fabrikanten van omvormers kunnen de beschikbaarheid van hun bewakingsplatforms garanderen.
Alma Solar beheert de alarmmeldingen van de omvormers. Dit beheer bestaat uit het lezen, het definiëren van het alarmbericht, het bepalen van mogelijke acties om dit bericht te verwijderen en het verzenden van een eventueel rapport naar de klanten. Elke alarmmelding vereist geen actie; Alma Solar laat het aan haar oordeel over om een melding naar de Klant te sturen. In geen geval mag de Klant een rapport vragen voor elk alarmbericht.
Alma Solar biedt een beperkte telefonische ondersteuning van 5 uur om alle mogelijke technische vragen van de Klant te beantwoorden. Alma Solar zal de vragen per e-mail opvragen en een telefonische afspraak met de Klant inplannen.
Alma Solar zorgt ervoor dat er contact wordt opgenomen met een installateur die deel uitmaakt van het WORKEE-netwerk in geval van een defect en dat een fysieke interventie noodzakelijk is. Deze interventie zal worden gekoppeld aan een raming van de onderneming die de interventie zal uitvoeren. De Klant heeft het recht om het aanbod te valideren of te weigeren. Alma Solar blijft de vertrouwde derde partij tussen de installateur en de Klant om de beste service voor de oplossing te garanderen. Alleen de Algemene Voorwaarden van de installateur zijn van toepassing. Alma Solar zal geen kosten aanrekenen voor een interventie. In geen geval voorziet deze Onderhoudsovereenkomst in een gratis fysieke interventie. De onderhoudsovereenkomst voorziet alleen in een toezichts- en beheersdienst.
Alma Solar is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van de omvormer en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van het apparaat waarnaar in deze onderhoudsovereenkomst wordt verwezen.

17.5 Beperking van de aansprakelijkheid van Alma Solar
Alma Solar is niet aansprakelijk:

- In geval van valse, foutieve of onvolledige informatie door de Klant of de gevolgen van het laattijdig doorgeven van informatie door de Klant;
- In geval van een verborgen gebrek aan de zijde van de fabrikant;
- Wanneer het toestel niet kan worden hersteld, met name in geval van onbeschikbaarheid van onderdelen van de fabrikant wanneer deze niet meer worden vervaardigd of gedistribueerd.
- De gevolgen van de niet-naleving door de Klant van alle of een deel van de adviezen of contractuele verplichtingen van de Aanbieder.
- In geval van niet-nakoming van een van deze contractuele verplichtingen ten gevolge van een daad van God of overmacht zoals gedefinieerd door het Hof en de wet.

17.6 Beëindiging
17.6.1 Beëindiging door de Klant
De Klant kan de Onderhoudsovereenkomst op elke verjaardagsdatum beëindigen onder de in artikel 17 uiteengezette voorwaarden. In alle gevallen blijft de Klant aansprakelijk voor alle bedragen die uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd zijn.

17.6.2 Beëindiging door Alma Solar
Alma Solar behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen in de volgende gevallen:
- Op elke verjaardagsdatum van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 17;
- Aanschaf van een nieuwe omvormer van een ander merk gedurende de looptijd van de overeenkomst, indien Alma Solar
Alma Solar is niet in staat om de nieuwe omvormer te onderhouden;
- Niet-nakoming door de Klant van een van zijn contractuele verplichtingen. In dat geval maant Alma Solar de Klant aan om binnen een maand zijn verplichtingen na te komen. Indien de Klant binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan Alma Solar de overeenkomst beëindigen.
- Niet-betaling van niet-contractuele facturen van de contractant
In dergelijke gevallen zal Alma Solar de Klant per brief of per e-mail op de hoogte brengen van de opzegging. De door de Klant reeds betaalde sommen blijven eigendom van Alma Solar, die zich het recht voorbehoudt een vergoeding te eisen voor de schade die zij lijdt ten gevolge van de annulering van dit contract.

18 Alma vermeldingen voor uw klanten

Als u betaling in 2/3/4 termijnen of uitgestelde betaling met Alma aanbiedt, moeten uw klanten onze Algemene voorwaarden en ons privacybeleid aanvaarden. U kunt de volgende informatie toevoegen aan uw AV, in het betalingsgedeelte:

Betaling in termijnen met Alma
Betaling in termijnen/uitstel van betaling is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt verzekerd door Alma en zijn dienstverleners. Alle betalingen zijn beveiligd met 3D Secure.

Bedrag van de aankopen

P2X : Alleen aankopen tussen 50 € en 4 000 € komen in aanmerking voor betaling met Alma.

P3X : Alleen aankopen tussen 50 € en 4 000 € komen in aanmerking voor betaling met Alma.

P4X : Alleen aankopen tussen 50 € en 4 000 € komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Vergoedingen

Door in meerdere termijnen bij Alma te betalen, betaalt de Klant geen kosten.

Alma is een beheerder van telepalingen en geeft een elektronisch certificaat af dat zal worden beschouwd als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Annulering

Elke beëindiging van de AV tussen de verkoper en de klant heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.


Hallo, zal ik je terugbellen?