Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsbereik

Door een bestelling te plaatsen op de website www.alma-solarshop.nl, geeft de Koper onherroepelijk te kennen akkoord te gaan met de onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden.

ALMA SHOP SA houdt zich het recht voor om haar diensten te wijzigen, met als enige voorwaarde dit op de website te vermelden en de daaruit voortkomende wijzigingen te verwerken in onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden. De Bevestigingsdatum is bepalend voor de AVW die van toepassing zijn op een bestelling. De bevestiging bestaat uit een elektronische handtekening (een "klik") van de Koper.

In alle gevallen wordt de Koper geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd middels het bevestigen van de bestelling.

Artikel 2: Hoofdkantoor

De Verkoper is de onderneming ALMA SHOP SA, gevestigd te 21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg, LUXEMBURG.

Artikel 3: Contract

3.1. De informatie op de website www.alma-solarshop.nl, eigendom van ALMA SHOP SA, dient in geen enkel opzicht te worden beschouwd als een Contract. De informatie die de Koper op de website van ALMA SHOP SA online invoert dient echter wel te worden beschouwd als een Koopbod, waarmee hij deze Algemene Verkoopvoorwaarden accepteert.

3.2. Elke bestelling door de Koper van producten en/of diensten impliceert de uitdrukkelijke acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden en doet afstand van eventuele algemene voorwaarden van de Koper.

Na een bestelling stuurt ALMA SHOP SA de Koper een Orderbevestiging met vermelding van o.a. de prijs van de goederen, de bijbehorende diensten inclusief de daaraan verbonden heffingen en belastingen, eventuele kosten voor het transport van de goederen en het totale bedrag dat de Koper moet betalen. Ook wordt er een geschatte Leveringsdatum vermeld.

3.3. Vanaf dat moment wordt het Contract als afgesloten beschouwd en gearchiveerd op het hoofdkantoor van ALMA SHOP SA, 21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg, LUXEMBURG.

3.4. ALMA SHOP SA beschikt over een beveiligd online betalingssysteem, zodat vertrouwelijke bankgegevens van de Koper niet via de website www.alma-solarshop.nl worden kunnen worden doorgegeven.

Artikel 4: Bewijs van Aankoop

Zonder van het voorafgaande afbreuk te doen verklaren beide Partijen dat zij accepteren dat de correspondentie per e-mail en de daaraan gerelateerde digitale gegevensopslag als Bewijs worden beschouwd van het Contract dat beide Partijen aan elkaar verbindt.

Overeenkomstig dit Contract wordt de digitale gegevensopslag geacht te worden uitgevoerd onder omstandigheden die in alle redelijkheid als veilig kunnen worden aangemerkt, namelijk door de gegevens systematisch op te slaan in een permanente database die niet gewijzigd kan worden.

Artikel 5: Herroepingsrecht voor consumenten binnen de EU

5.1. Definitie.

Als het Contract is afgesloten op een e-commerce website tussen ALMA SHOP SA en een niet-Professionele Koper die woonachtig is in een EU-land, heeft de Koper het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de Leveringsdatum van het artikel de Verkoper mee te delen dat hij zonder extra kosten en zonder opgave van reden afziet van de aankoop. ALMA SHOP SA verklaart zich te houden aan de wetgeving zoals deze is gepubliceerd door de Europese Unie, mits de Koper per e-mail de Leveringsdatum kan aantonen.

De niet-professionele Koper die woonachtig is in een EU-land, heeft het recht om de Verkoper, als onderdeel van de aankoop van diensten, op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de aankoop zonder boete en zonder vermelding van reden, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na het sluiten van het Contract.

Als het product is geleverd, zijn de kosten van het retourtransport de verantwoordelijkheid van de klant naar het magazijn van ALMA SHOP SA. De Klant is verantwoordelijk voor conditionering, verpakking, transportverzekering. In het geval dat ALMA SHOP SA een beschadiging tijdens het retourtransport betwist, wordt dit vermeld op de transportafleveringsbon. ALMA SHOP SA kan het product op geen enkel moment terugbetalen. De klant is verantwoordelijk voor het claimen van vergoeding voor breuk veroorzaakt tijdens het retourtransport. ALMA SHOP SA is op geen enkele manier verantwoordelijk.

De terugbetaling van het artikel wordt binnen veertien kalenderdagen door ALMA SHOP uitgevoerd. De transportkosten van de eerste levering kunnen niet worden terugbetaald.

5.2. Toepassingsvoorwaarden.

De Koper moet per e-mail kennisgeven van het feit dat hij zijn aankoop op de website www.alma-solarshop.nl wil intrekken. Als de Koper gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht dient hij op eigen kosten en op eigen risico het artikel terug te zenden naar het magazijn van ALMA SHOP SA. De producten moeten vergezeld zijn van de factuur en de originele Leveringsbon. De producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking en in perfecte staat. Indien de originele verpakking op enigerlei wijze is geopend, wordt het apparaat als gebruikt beschouwd. De goederen moeten uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping worden geretourneerd. Indien de producten of hun verpakking beschadigd zijn, zal ALMA SHOP SA de Koper hierover inlichten en vervolgens de goederen terugsturen naar het oorspronkelijke bezorgadres. Als de goederen onbeschadigd en zonder te zijn gebruikt in de oorspronkelijke verpakking zijn geretourneerd, zal ALMA SHOP SA het aankoopbedrag terugstorten op de rekening van de Koper binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst en na aftrek van de oorspronkelijke verzendkosten.

Het Herroepingsrecht wordt niet verleend aan Professionele kopers (met een btw-nummer) of kopers die buiten de Europese Unie woonachtig zijn.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden

6.1. Bezorgadres

De Koper dient bij het plaatsen van zijn bestelling het door hem gewenste bezorgadres op te geven, evenals een telefoonnummer waarop de Bezorger hem kan bereiken. 

De Koper heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: 

- verzending naar een specifiek adres (met uitzondering van postbusnummers)

- de goederen zelf ophalen op het adres dat op de website vermeld staat.

Als hij zelf de goederen ophaalt zullen er in het geheel geen verzendkosten in rekening worden gebracht. Als hij er echter voor kiest om de goederen op een zelfgekozen adres te laten bezorgen, zal hij zelf de verzendkosten moeten betalen. Als er niemand aanwezig is op het moment van levering dient de Koper opnieuw contact op te nemen met de Bezorger. In sommige (zeldzame) gevallen zullen de goederen alleen worden geleverd als de Koper de hierdoor ontstane aanvullende verzendkosten vergoedt.

6.2. Leveringstermijn

Bij elke bestelling geeft ALMA SHOP SA een leveringstermijn op aan de Koper. De Verkoper verplicht zich tot het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om binnen deze termijn te kunnen leveren. De leveringstermijn is geen harde garantie van de Verkoper. De Koper kan zich derhalve niet beroepen op een late levering om een bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of een schadeclaim in te dienen.
ALMA SHOP SA is verplicht om de Koper te informeren over een eventuele vertraging van de verzending die buiten haar wil is ontstaan. Bij een vertraging van meer dan 30 dagen t.o.v. de oorspronkelijk Leveringsdatum, kan de Koper zijn bestelling annuleren. Geen van beide Partijen hebben in dat geval recht op schadevergoeding. De Koper dient in dat geval binnen 2 dagen na ontvangst van het bericht over de vertraging, de Verkoper per e-mail of per aangetekende brief te informeren. Het betaalde bedrag zal worden teruggestort op de rekening van de Koper.

6.3. Ontvangst van de goederen en hieraan verbonden Risico's

De Verkoper draagt de risico's die verbonden zijn aan het transport, tot aan het door de Koper opgegeven adres. Bij ontvangst van de goederen dient de Koper te controleren of deze in goede staat verkeren (onbeschadigde verpakking bijvoorbeeld). Bij de minste twijfel dient de Koper de goederen onder voorbehoud aan te nemen en dit op de Leveringsbon te vermelden met zijn handtekening. Bij elke levering zit de bijbehorende factuur en de Leveringsbon.

De Koper heeft 48 uur om beschadiging van goederen te signaleren en om de Verkoper het serienummer van het materiaal op te sturen, vergezeld van foto's van de goederen. Zijn verzoek zal alleen door de Verkoper in behandeling worden genomen als de Koper het voorbehoud duidelijk heeft vermeld op de Leveringsbon van de Bezorger. 

Alleen de Koper draagt de risico's die verbonden zijn aan de ontvangst van de goederen. Bij retourzending aan ALMA SHOP SA draagt de Koper de risico's die verbonden zijn aan het transport.

Artikel 7: Servicevoorwaarden

Als onderdeel van de hulpdienst bij installatie zal de monteur contact opnemen met de Koper en een interventiedatum afspreken. Als de Monteur niet in staat is om de interventie uit te voeren op de oorspronkelijk afgesproken datum, zal de Monteur de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en onmiddellijk een nieuwe interventiedatum met hem afspreken. Aan het einde van de interventie zal de Monteur samen met de Koper een akte invullen van de ontvangst van de installatie van fotovoltaïsche apparatuur.

Artikel 8: Betalingen

De Koper betaalt op het moment van bestellen op de door hem gekozen betaalwijze:


- Betaling met bankpas van VISA, EUROCARD of MASTER CARD,

- Betaling door overschrijving.


Als de betaling door de Bank wordt geweigerd, annuleert de Verkoper de bestelling.

Direct na ontvangst van de betaling wordt de bestelling opgeslagen en ontvangt de Koper een Betalingsbevestiging per e-mail.

In geval van betaling door overschrijving worden de goederen pas gereserveerd als de betaling is ontvangen. Als de overschrijving na een periode van 7 kalenderdagen nog niet is ontvangen, wordt de bestelling van de Koper geannuleerd.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht kan ALMA SHOP SA niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van het Contract.
Voor wat betreft de goederen die door Professionele klanten worden gekocht, geldt dat ALMA SHOP SA in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor welke vorm dan ook van indirecte schade, exploitatieverlies, gederfde winst, schade of kosten die de Koper oploopt.

Artikel 10: Bescherming persoonlijke gegevens

Zodra een bezoeker van de website www.alma-solarshop.nl overgaat tot het plaatsen van een bestelling, moet hij zijn identiteit opgeven, evenals een aantal persoonlijke gegevens die onmisbaar zijn voor het uitvoeren van de bestelling.

ALMA SHOP SA kan deze informatie gebruiken voor het verzenden van speciale aanbiedingen, of van commerciële informatie aan haar klanten of bezoekers van haar website die hun e-mailadres hebben opgegeven.

ALMA SHOP SA heeft niet het recht om deze persoonlijke gegevens te verspreiden of door te geven aan andere bedrijven of derden. Overeenkomstig de heersende wetgeving in bepaalde landen, beschikt de Koper te allen tijde over het recht op toegang, wijziging van en bezwaar tegen deze persoonlijke gegevens door een brief te sturen, met een kopie van een identiteitsbewijs, aan:

ALMA SHOP SA

21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg 

LUXEMBURG

Artikel 11: Garantie

Om gebruik te kunnen maken van de garantie dient de Koper in alle gevallen de factuur van zijn bestelling en de bijbehorende Leveringsbon te bewaren.

In de productbeschrijving wordt de garantie van de fabrikant nader bepaald. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.alma-solarshop.nl en kunnen daar worden gedownload. 

Tot 6 maanden na aankoop van het product kan een garantieverlenging worden aangevraagd. Als deze periode is verstreken behoudt ALMA SHOP SA zich het recht voor om een dergelijk verzoek te weigeren.

In geval van schade opgelopen tijdens het oorspronkelijke garantietermijn komt de reparatie of vervanging van het product voor rekening van de fabrikant. ALMA SHOP SA zal de fabrikant in contact brengen met de eindgebruiker.

Artikel 12: Adresgegevens Verkoper

Hoofdkantoor ALMA SHOP SA:

21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg,
LUXEMBURG 

Wij verzoeken u om dit adres niet te gebruiken voor correspondentie met onze Klantenservice!

Om contact op te nemen met de Klantenservice van ALMA SHOP SA:

• Ga naar de homepage van www.alma-solarshop.nl en klik op "Contact"

• Per e-mail: contact@alma-solarshop.com

Let op: Om uw verzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u niet alleen "Klantenservice" te vermelden, maar ook het onderwerp van uw bericht:

• Uitschrijvingen

• Terugbetalingen

• Bewijsstukken

• Verzoek tot informatie

• Bezorgers

Gaarne in uw bericht ook uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en uw bestelnummer vermelden.

Artikel 13: Intellectuele eigendom en productpresentatie

De volledige inhoud van de website www.alma-solarshop.nl is het exclusieve eigendom van ALMA SHOP SA. Iedere vorm van geheel of gedeeltelijk kopiëren is verboden zonder onze schriftelijke toestemming. Tegen elke overtreder kunnen juridische stappen worden genomen wegens inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

De afbeelding en tekst zijn niet contractueel. De afbeelding op de website van ALMA SHOP SA is alleen maar om het door de klant gekochte product te waarderen. De beschrijving op pagina product is slechts een samenvatting en dus niet contractueel. Het bedrijf ALMA SHOP SA is niet verantwoordelijk als de foto niet actueel is of niet is bijgewerkt. ALMA SHOP SA zal echter zijn best doen om dit zo snel mogelijk te realiseren. Alleen de fabrikantgegevens die beschikbaar zijn op de website van de fabrikant bepalen het gebruik van het product dat beschikbaar is op de ALMA SHOP-webshop.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging van deze algemene verkoopvoorwaarden en de gevolgen ervan zal worden onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving en moet worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Luxemburg Stad. Dit zal met name in geval van meerdere verweerders, incidentele vorderingen, interventie of oproeping in vrijwaring noodzakelijk zijn.

Artikel 15: Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.


Hallo, zal ik je terugbellen?