Privacybeleid

ARTIKEL 1: PREAMBULE

Het doel van dit privacybeleid is de gebruikers van de site te informeren:
over hoe hun persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om een gebruiker te identificeren. Dat zijn: zijn of haar voor- en achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats;
over de rechten die zij hebben met betrekking tot deze gegevens;
over de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;
Over de ontvangers van deze persoonsgegevens;
Op het cookiebeleid van de site.
Dit beleid vormt een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden, die de gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres: https://www.alma-solarshop.nl/content/3-algemene-verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 2: BEGINSELEN BETREFFENDE HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 worden persoonsgegevens:

rechtmatig, eerlijk en transparant ten aanzien van de betrokkene worden verwerkt;
Verzameld voor welbepaalde (zie artikel 3, lid 1), uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
adequaat, relevant en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
nauwkeurig en, waar nodig, bijgewerkt. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te corrigeren;
in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt
op zodanige wijze worden verwerkt dat een passende beveiliging van de verzamelde gegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen.

De verwerking is slechts rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan

De betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

ARTIKEL 3: IN HET KADER VAN HET SURFEN OP DE SITE VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Artikel 3.1: Verzamelde gegevens
De persoonsgegevens die in het kader van onze activiteit worden verzameld, zijn de volgende:

Distributie, verkoop en installatie van kits met zonnepanelen
Het verzamelen en verwerken van deze gegevens beantwoordt aan de volgende doelstelling(en):
Toezicht op de kwaliteit van de diensten en vaststelling van een gepersonaliseerd commercieel aanbod dat is afgestemd op het technische aanbod.

Artikel 3.2: Methode van gegevensverzameling
Wanneer u onze site gebruikt, worden de volgende gegevens automatisch verzameld:
Naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoonnummer, datum waarop de rekening is aangemaakt, datum waarop de rekening opnieuw is aangemaakt.
Andere persoonsgegevens worden verzameld wanneer u de volgende handelingen op het platform uitvoert:
Winkelwagen wordt opgeslagen en bijgewerkt

Zij worden door de verantwoordelijke voor de verwerking onder redelijke veiligheidsvoorwaarden bewaard gedurende een periode van : minimaal 2 jaar
De onderneming kan bepaalde persoonsgegevens langer bewaren dan de bovengenoemde termijnen om haar wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen.

Artikel 3.3: Hosting van gegevens
De ALMA SOLAR site wordt gehost door :
SERVERS.COM gevestigd in Luxemburg

De site ALMA SOLAR BANKING wordt gehost door :
SERVERS.COM gevestigd in Luxemburg
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderstaande partners: AXA BANQUE


Artikel 3.4: Cookies:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt uw browser zo instellen dat de installatie van cookies wordt verhinderd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens, waaronder uw contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor deze opties en deze kan afstemmen op uw behoeften. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Klarna.

Om u ALMA BETALINGSopties te kunnen aanbieden, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens, waaronder uw contactgegevens en bestelgegevens, aan ALMA doorgeven, zodat ALMA kan beoordelen of u voor deze opties in aanmerking komt en deze op uw behoeften kan afstemmen. Uw overgedragen persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van ALMA.


ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 4, lid 1: De verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonlijke gegevens worden verzameld door ALMA SHOP SA, met een kapitaal van 31.000 euro, waarvan het registratienummer B 162 020 is. Met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens kan op de volgende manieren contact worden opgenomen: ;

Per telefoon, op +352 20 331 661 ;
Per e-mail: contact@alma-solarshop.com.

Artikel 4.2: De functionaris voor gegevensbescherming 

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf of de beheerder is : 

De heer Raphael THOMAS, contact@alma-solarshop.com 

Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden van uw land.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

Elke gebruiker die betrokken is bij de verwerking van zijn persoonsgegevens kan zich beroepen op de volgende rechten, overeenkomstig de Europese verordening 2016/679 en de Franse wet op de gegevensbescherming:

- Recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens (vastgelegd in respectievelijk de artikelen 15, 16 en 17 van de GDPR) ;
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 van de RGPD);
- Recht op beperking (artikel 18 van de GDPR) en om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (artikel 21 van de GDPR);
- Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd;
- Recht om het lot van gegevens na de dood te bepalen;
- Recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de GDPR).
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar contact@alma-solarshop.com. Om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen aan het verzoek te voldoen, kan de gebruiker worden verzocht bepaalde informatie te verstrekken, zoals: voor- en achternaam, e-mailadres, persoonlijke ruimte of abonneeadres. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de nationale commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden in uw land.

ARTIKEL 6: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

De uitgever van de site ALMA SOLAR behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde te wijzigen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van de site de geldende wetgeving naleven.
Eventuele wijzigingen zijn niet van invloed op eerdere aankopen op de site, die onderworpen blijven aan het beleid dat van kracht was op het moment van aankoop en zoals aanvaard door de gebruiker bij het valideren van de aankoop.
De gebruiker wordt verzocht kennis te nemen van dit beleid telkens wanneer hij/zij gebruik maakt van onze diensten, zonder dat het nodig is hem/haar hiervan formeel in kennis te stellen.

ARTIKEL 7: Gebruik van locatiegegevens

Onze applicatie vereist toegang tot je exacte locatiegegevens om de functie 'Automatiseringsscenario' in te schakelen, die de werking van apparaten automatiseert op basis van je afstand van huis. Deze functie verbetert het gebruiksgemak door apparaten automatisch aan te passen wanneer u uw huis nadert of wanneer u zich van uw huis verwijdert. We zorgen ervoor dat locatiegegevens alleen worden gebruikt waar dat nodig is en dat ze met de grootst mogelijke zorg worden behandeld om je privacy te beschermen. We delen deze gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Locatiegegevens worden uitsluitend gebruikt om de beoogde functionaliteit te faciliteren en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Dit beleid is vastgesteld op 1 januari 2013 en bijgewerkt op 17 mei 2024.


Heb je hulp nodig?